මුල් පොතේ නම : Shapes
කතෘ : Ellen Steiber
තොරතුරු : 1994 අපේල් පළමු වැනි දින එලන් ස්ටීබර්ගේ මෙම නවකථාව ඇසුරෙන් මැරිලින් ඔස්බෝර්න් විසින් පුතිරචනය කරන ලද එක්ස් ෆයිල්ස් රූපවාහිනී කතාංගය ප්‍රථම වරට විකාශනය කරන ලදී එය අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලැබුවේ ඩේවිඩ් නටර් විසිනි.
පරිවර්තන නාමය : වෘකාවේශය
පරිවර්තක : සම්පත් උදාශ්‍රී
තොරතුරු : 1999 දී සම්පත් උදාශ්‍රී විසින්මෙම කෘතිය පරිවර්තනය කරන ලදී.